Biblioteka z dofinansowaniem

Biblioteka Publiczna w Bralinie została beneficjentem programu Kultura – Interwencje 2020 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. O wsparcie w programie Kultura – Interwencje 2020 ubiegało się 1622 samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Nasza Biblioteka znalazła się w gronie 277 beneficjentów i otrzyma dofinansowanie w kwocie 7.000 złotych na realizację projektu „Z książką przez świat”. Projekt zakłada integrację międzypokoleniową i wspólną aktywność kulturalną dzieci, młodzieży i seniorów. W ramach projektu zorganizowane zostaną atrakcyjne przedsięwzięcia kulturalne skoncentrowane wokół książki przygodowej, krajoznawczej i podróżniczej, animujące życie kulturalne na terenie gminy Bralin. Będą to warsztaty i spotkania autorskie z podróżnikami wraz z działaniami aktywizującymi i promującymi czytelnictwo i bibliotekę, jako ośrodka kulturotwórczego, odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności (m. in. warsztaty plenerowe promujące nasz region, wyjazd krajoznawczy do Puszczykowa – Muzeum Arkadego Fiedlera).